Täkter

Täkter

Grus är en värdefull naturresurs. Utvinning av grus från grusåsar inverkar ofta negativt på naturmiljön och kan påverka, och till och med förstöra, värdefulla grundvattenmagasin. En del rullstensåsar har också kulturhistoriska värden och är ett värdefullt inslag i landskapsbilden. Dessutom är grus en icke förnyelsebar naturresurs.

Tillgången till grus är relativt god i kommunen. Det är dock inte möjligt att bryta mer än en liten del om man skall ta de naturvårdshänsyn som krävs. Brytning av grus måste ske med stor försiktighet. Där andra material, t ex morän, kan användas, såsom vid utfyllnader, bör detta ske. Krossning av skrotsten bör ske i större omfattning än vad som sker idag.

En grushushållningsplan för länet har tagits fram av Kommunförbundet Kronoberg och länsstyrelsen i samarbete med kommunerna. I denna utreds också möjligheterna att använda alternativa material

I Älmhults kommun finns det områden där berggrunden består av diabas ("svart granit"). Brytning av denna sker i dag på flera platser i kommunen. Torvtäkter innebär stora ingrepp i såväl landskapsbilden som de berörda områdenas hydrologi. Stor hänsyn till naturvärden måste tas vid bedömningen om en torvtäkt skall tillåtas. I Älmhults kommun bryts torv på ett flertal platser.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.